НАЧАЛО  |  ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ  |  ЗА НАС   |  ДОКУМЕНТИ  |  КОНТАКТИ   |  ВХОД 
Facebook тел.: 089 442 64 00
Февруари 2020
Март 2020
Април 2020
Май 2020
Юни 2020
Юли 2020
Август 2020
Септември 2020
Октомври 2020
Ноември 2020
Декември 2020
Януари 2021
Дестинация Вид транспорт Месец на пътуване
Общи условия за ученически пътувания

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Записване за пътуване
Записването е възможно чрез резервация по e-mail, директно в офиса на Туроператора или чрез наш представител на място в учебното заведение. Резервацията се счита за валидна след внасянето на депозит в брой в офиса на Туроператора, чрез банков превод или на представител на фирмата в учебното заведение.
2. Цени и плащане
2.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора при Уни Кредит Булбанк,
IBAN: BG40UNCR70001521072840 ; „Хестия травъл“ ЕООД. Основание: Ски училище в .................. , или зелено училище в ........, или Еднодневна екскурзия до .................. , или Екскурзия до Испания от ..........СУ.
2.2. Депозит 30лв. Потребителят внася депозит в момента на записване.
Окончателното плащане – 10 календарни дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменато друго.
2.3. Увеличение на цената, което се счита за значително, ако е повече от 5% от пакетната цена, е възможно при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, възникнали след подписването на договора.
3. Права и задължения на страните
А. Туроператорът се задължава
 • Да предостави в съответствие с условията на този Договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
 • Да осигури на Потребителя и неговите довереници задължителната застраховка “Злополука на учащи” .
 • По искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
 • Потребителят трябва да извърши плащанията в определените срокове.
 • Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ със ЗД“ЕВРОИНС“ АД, бул. ” Джеймс Баучер” №43, София, Застр. полица №03700100000985 от 01.06.2016 до 24.00 ч. на 31.05.2017г. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
Б. Потребителят се задължава
 • Да изготви 3бр. списъци с три имена, ЕГН, поименно разпределение на учениците по стаи и да проведе иструктаж за безопасност.
 • Да заплати в пълен размер и в установените от този Договор срокове стойността на туристическите услуги.
 • При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя и неговите довереници, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
В. Потребителят има право:
В срок до 5 работни дни преди датата на отпътуване да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху Договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на Договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията на пътуването преди приемането и прехвърлянето.
4. Отговорност на страните
4.1.Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой участници – 24 ученици или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства / военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, лоши метеорологични условия, природни бедствия и др./ В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за изпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети и др./ Извършените фактически разходи се удостоверяват с документи.
4.2.Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
 • Анулации и прекъсване на пътуването по лични причини на Потребителя.
4.3.Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това са:
 • Потребителят в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;
 • Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
 • Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
 • За непреодолима сила или събитие се считат усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки, всякакъв род проверки проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи Туроператорът си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.
 • Случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение. Описанието и цените на допълнителните услуги и екскурзии има информативен характер и Туроператорът не носи отговорност за тяхната промяна.
4.4.Ако туроператорът направи значителни промени в цената в съответствие с описаното в т.2.3. от настоящия Договор, то той е длъжен да уведоми в двудневен срок Възложителя не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Възложителят се задължава да уведоми за решението си относно направената промяна в срок от 3 дни след получаване на уведомлението на Туроператора. Възложителят декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони и електронна поща в договора, са действителни и Туроператорът ще може бързо да предаде уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително писмено споразумение към Договора. В случай, че Възложителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответното прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Възложителят не приеме предложението, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за настъпилата промяна. Замяна на хотела от същата или по-висока категория или класа, не се счита за значителна промяна на Договора.
4.5.В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Възложителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
до 10 дни от датата на отпътуването – само и единствено внесеният депозит; до 3дни от пътуването -50% от стойността; в по-кратък срок-100%.
5. Спорове и рекламации
Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика на услугите и представител / екскурзовод/ на Туроператора за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламации става в писмена форма в офиса на фирмата. В случай че изискванията не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорното лице съставянето на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 14 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, Потребителят трябва да представи лично в офиса на Туроператора писмена или устна рекамация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от Договора, платежен документ. В случай, че Потребителят не е предявил рекламации по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от Туроператора.
Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.
6. Срокове за анулация
Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойки до 60 дни преди пътуването. От 59 дни до 31 дни преди пътуването при анулиране на резервацията неустойката е в размер на внесения депозит. От 30 дни до 7 дни преди пътуването при анулация неустойката е в размер на 30%. От 6 дни до 3 дни преди пътуването при анулация неустойката е 50%. В по-кратки срокове при анулация неустойката е 100%.
7. Ред за изменение и прекратяване на Договора
Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в Писмена форма.
При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения. Всички спорове между страните се разрешават по съдебен път.
Този Договор влиза в сила от датата на подписването и е валиден до крайната дата на пътуването. Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.ИНСТРУКТАЖ
за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на ученически туристически пътувания с обща цена

Учениците, участващи в туристически пътувания по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, са длъжни да спазват следните правила за безопасност по време на пътуването и пребиваването в населените места и туристическите обекти, които се посещават:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена учениците са длъжни:
а) да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата;
б) да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на пътуването и неговата програма;
в) да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни проблеми или инциденти;
г) да се движат в група, придружавани от учител;
д) да не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на групата;
е) да не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния туристически обект/атракция;
ж) да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя на групата;
з) да пресичат улици само на определените за целта места;
и) да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се грижат един за друг и да си помагат при необходимост;
к) да спазват установената програма на пътуването и пребиваването;
л) да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват, както и в настанителната база, в която нощуват и се хранят.

2. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена на учениците е забранено:
а) да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества;
б) да влизат в конфликти и саморазправи с лицата, предоставящи съответна туристическа услуга, част от пътуването, както и с други външни за групата лица;
в) да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

II. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
На учениците се забранява:
1. Ставането по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се информира ръководителят на групата.
2. Вдигането на шум.
3. Блъскането при качване и при слизане.

III. ПОВЕДЕНИЕ В ОБЕКТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
На учениците се забранява:
1. Преминаването през балконите от една стая в друга.
2. Вдигането на шум от 14,00 до 16,00 ч. и от 22,00 до 6,00 ч.
3. Използването на електроуреди.
4. Употребата на леснозапалими вещества.
5. Употребата на цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества.

ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА!

..........................................................................................................................................................
(име и подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете)

..........................................................................................................................................................
(подпис на ученика)


Приложение № 3 към чл. 34, ал. 2

ПРАВИЛА
за безопасно поведение при ползване на басейни, както и за тяхното обозначаване


1. НЕ скачай и НЕ се гмуркай!
Горните релси и лайстни на стената на басейна не са конструирани за ходене по тях и не трябва да се използват за скачане! Не се допуска скачане или гмуркане в басейна от трамплин или от стената! Скачането или гмуркането в басейна може да доведе до сериозни травми и дори до удавяне!


2. Никога НЕ използвайте басейна сами!
Не използвайте басейна без присъствието на спасител, ръководител и поне още на един човек, намиращ се в близост до Вас, които могат да Ви помогнат в случай на злополука или прилошаване.


3. НЕ бутайте други хора в басейна!
Никога не бутайте други хора в басейна и не позволявайте да Ви бутат. Бъдете внимателни, тъй
като повърхността около басейна често е мокра и има опасност от подхлъзване и падане.

НАЧАЛО  |  ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ  |  ЗА НАС   |  ДОКУМЕНТИ  |  КОНТАКТИ   |  ВХОД  Уеб Дизайн: ПроСтудио